Tuesday, December 22, 2009

Shivananda Lahari


Shivananda Lahari

By Adi Sankaracharya, Translated by P. R. Ramachander


This is one of the greatest poetic prayer couched in an undercurrent of practical philosophy by Sri Adi Sankara Bhagawatpada. Unlike Soundrya Lahari, this stotra does not seem to have tantric implication. It is more simpler and enriched with several alankaras. Any one reading this and understanding it would get peace, steadfast mind and knowledge of God and Philosophy.

Prayer to the teacher

Imkara hrimkara rahasya yuktha
Srimkara gudartha Maha vibhoothya
Om kara marma prathi paadinibhyam,
Namo nama Sri Guru Padukabyam

Shivananda Lahari


Kalabhyam choodalankrutha sasi kalabhyam nija thapa
Phalabhyam bhaktheshu prakatitha phalabhyam bhavathu me
Shivabham sthoka thri bhuvana shivabhyam hridhi punar
Bhavaabhyam ananda sphura dhanubhavabhyam natheeriyam

Galanthi shambho twacharitha saritha khilbhisharajo
Dganthi dho kulya saranishu pathanthi vijayatham
Dhisanthi samsara bhramana parthapopa samanam,
Vasanthi machedho hrid bhavathi Shivananda Lahari.

Vrayi vedhyam tripura hara madhyam thrinayanam,
Jata bharodharam chala dhoora gaharam mriga dharma
Mahadevam devam mayi sadhata bhavam pasu pathim,
Chidalambam sambham shiva mathi vidambam hridhi bhaje

Sahasram varthanthe jagathi vibhutha kshudra phalada
Na manye swapne vaa thadanusaranam that krutha phalam
Hari brahmadeenamapi nikata bhaja masulabham
Chiram yache shambho shiva thava padombhoja bhajanam

Smruthou shasthre vaidhye shakuna kavitha gana phanithou
Puranee manthre vaa sthuthi natana hasyeshwa chatura
Kadham ragman preethirbhavathi mayi koo aham pasu pathe
Pasum maam sarvagna pradhitha kripaya palaya vibho

Ghato vaa mrithir pando apyaraunubhi cha dhoomogni rachala
Pato vaa thanthurva pariharathi kim ghorasamanam
Vridha kantakshebham vahasi tharasa tharka vachasa
Padhambhojam shmbhor bhaja parama soukhyam vrijasudhi.

Manasthe padhabjhe nivasathu vacha sthothra phanithou
Karou chabhyarchyam sruthirapi kadha karnana vidhou
Thava dhyane budhir nayana yugalam moorthi vibhave
Para grandhan kairvaa paramashiva janee para matha

Yadha bhuddhi ssakthou rajatha mithi kachasamani mani
Rjale paishte ksheeram bhavathi mrigthrishnasu sallam
Thadha deva branthya bhajathi bhavadanyam jada jano
Maha devesam twam manasi cha na mathwa pasupathe.

Gabheeram kaasare vimsathi vijane ghora vapine,
Vishale shaile cha brahmathi kusumartha jada mathi
Samarpaikam chetha sarasijamumanatha bhavathe,
Sukhenawasthathum jana iha na janathi kimaho.

Narathwam devasthvam naga vana mrugathwam masakhatha,
Pasuthwam keetathwam bhavathu vihagathwadi janananam
Sada twadpadabja smarana paramananda lahari.
Vihaarasaktham che dhugdhaya miha kim thena vapusha.

Vaturva gehee va yathirapi jati va thadinari,
Naro vaa ya kaschid bhavathu bhava kim thena bhavathi
Yadeeyam hrith padmam bhavad adeenam pasu pathe,
Thadeeya stwam shambho bhavasi bhava bhaaram cha vahasi

Guhayam gehe va bahiapi vane va adri shikaram,.
Jale va vahni va vasathu vasathe kim vada phalam,
Sada yasyai va antha karana mapi sambho thava pade
Sthitham chedyogosau sa cha parama yogi sa cha sukhi.

Asare samsare nija bhajana dhoore jada dhiya.
Bramantham mamandham parama kripaya pathu muchitham
Madanya ko dheena sthava kripana rakshaathi nipuna,
Sthvadanya ko va me trijagathi saranya pasu pathe.

Prabhu sthvam dheenanam khalu parama bhandhu pasu pathe,
Pramukhyoham thesha mapi kimutha bhanduthva manoyo
Twayaiwa kshanthawyo sisava mdhaparadascha sakala
Prayathnath karthavyam madavana miyam bhandhu sarani.

Upeksha no cheth kinna harasi bhavadh dhyana vimukham
Dhurasa booyishtam vidhi lipi masaktho yadi bhavath,
Shira sthadvai dhathram na nakhalu savrutham pasu pathe,
Kadam vaa niryathnam kara nakha mukhe naiva lulitham.

Virinchi dheergayushur bhavathu bhavatha that para sira
Schathushkam samrakshyam sa khalu bhuvi dhainyam likhitavan,
Vichara ko vaa maam vishdha kripaya paathi shivaa me,
Kataksha vyaapara swayamapi na dheenavaan para.

Phaladha punyanam mayi karunaya vaa twayi vibho,
Prasannepi swamin bhava damala padabja yugalam,
Kadham pasyeyam maam sthagayathi namarasambrama jusham
Nirlepanam sreni nija kanaka manikya makutai.

Twameko lokanam parama phalado divya padavim,
Vahantha stwanmulam punarapi bajanthe hari mukha,
Kiyadwa dhakshinyai twa shiva madhasaa cha kiyathi,
Kadha vaa mad raksham vahasi karunaa pooritha drisha.

Dhurasaa bhooyishte dhuradhipa gruhadwara ghatake,
Dhooranthe samsare dhuritha nilaye dhukka janake,
Madayasam kim na vyapanayathi kasyopa krithaye,
Vadeyam preethischeth tawa krithartha khalu vayam.

Sadaa mohatavyam charathi yuvatheenam kucha girou,
Nata thyasha sakhasvatathi jhatithi swairamabhitha
Kapaalin bhiksho me hridaya kapi matyantha chapalam,
Dridam bhakthya bhaddha shiva bhavad dheenam kuru vibho.

Dhruthui sthambha daram drida guna nibhaddham sagamanam,
Vichitram padmadyam prathi divasa sanmarga gaditham,
Smarare macchetha sphuta patas kutim prapya vishuddham,
Jaya swamin shakthya saha shiva ganai samsevitha vibho.

Pralobhadyai rarthaharana para thanthro dhani gruhe,
Pravesadhya kthassan bramathi bahudha thaskarapathe,
Imam chetaschoram katha miha sahe sankara vibho,
Thavadeenam kruthva mayi niraparadhe kuru krupam.

Karomi twapoojam sapadhi sukhadho me bhava vibho,
Vidhitwam Vishnutwam dhisasi khalu tasya phalamithi,
Punascha twam dhivi bhuvi vahan pakshi mrugatha
Madrushtwa tat khedam kada miha sahe Sankara Vibho.

Kadha vaa kailase kanaka mani soudhe saha ganai,
Rvasan Shamboragre sphuta ghatitha moordhajali phuta
Vibho sambha swamin paramashiva paheethi nigadhana
Vidhaathrunam kalpan kshanamiva vineshyami sukhada,

Sthavai rbrahmadeenam jaya jaya vachobhi niryaminam,
Gananam kelibhir mada kala maksobhya kakudhi,
Sthitham neelagreevam trinayana mumamslishta vapusham,
Kadha twam pasyeyam kara drutha kkhanda prasum.

Kadha vaa drushtva gireesha thava bhavayangri yugalam,
Griheethva hasthabhyam shirasi nayane vakshasi vahan,
Samaslishya graya sphuta jalaja gandhan parimala,
Nalabhyam brhmadourmudha manu bavishyami hrudhaye.

Karasthe hemadrou Gireesha nikatasthe dhana pathou,
Gruhasthe sarvabujamara surabhi chinthamanir gane,
Shirasthe sheetamsau charana yugalsthe akhila shubha,
Kamartha dasyoham bhavathu bhavadarthe mama mana.

Saaroopyam thava poojana shiva maha devethi samkeerthane,
Saameepyam shiva bhakthi dhurya janatha sangathya sambhashane,
Saalokyam cha characharathmaka thanu dyane bhavani pathe,
Sayujyam mama siddha mathra bhavathi swamin kridharthosysmaham.

Twat padambuja marchayami paramam twam chintayamyaham
Twameesam saranam vrijami vachasa twameva yache Vibho,
Veeksham me disa chakshusheem sakarunam divyai schiram prarthitham
Shambho loka guro maddeya manasa soukyopadesam kuru.

VasthroDhutrutha Vidhou sahasrakaratha pushparchane Vishnutha,
Gandhe gandha vahatmathaanna pachane bahirmukadyakshatha,
Pathre kanchagarbhatasthi mayi Chedbalendu chudamane,
Sushrusham kara vani the pasupathe swamin triloki guro


Nalam va paramopakaraka midham tvevam pasoonam pathe,
Pasyan kukshigathan charachara ganan bahyastithan rakshithum,
Sarvamarthya palayanoushadha mathijwalakaram bheekaram,
Nikshiptham garalam na gilitham nodgeerna meva tvaya.

Jwalogra ssakalamaraathi bhayada kshvela kadam vaa twaya,
Drushta kincha kare dhrutha karathale kim pakwa jambu phalam,
Jihwayam nihitascha siddha gutika vaa kanta dese bhrutha,
Kim the neela mani vibooshana mayam shambho mahatman vada.

Naalam vaa sakrudeva bhavatha sseva nathirva nuthi,
Pooja vaa smaranam kathasravana mapyaalokanam maadrusam,
Swaminnasthira devathanusranaayasena kim labhyathe,
Kaa vaa mukthi ritha kutho bhavathi chetha kim prarthaneeyam thada

Kim broomasthwa sahasam pasupathe kasyasthi Shanbho bhava-
Dairye chedasa –mathmana stithi –riyam chanyai kadaham labhyathe
Brasyaddeva ganam trasan muni ganam nasyat prapancham layam
Pasyan nirbhaya eka eva viharathyananda sandhro bhavan.

Yoga Kshema durandarasya sakalaashraya –pradodhyogini,
Drushta adrushta mathopadesha kruthino bayanthra vyapina,
Sarvagnasya dhatakarasya bhavatha kim vedhitavyam maya
Shmbho twam paramantharanga ithi me chitta smaramyanvaham.

Bhaktho bhakthi guna avruthai mudhamrutha purne prasanne mana,
Kumbhe Sambha twamgri pallava yugam samsdhapya sawith phalam
Sathvam manthra mudheeraya nnija sareeragara shuddhim vahan,
Punyaham prakati karomi ruchiram kalyanas mapaa dhayan.

Amnayambudhi madarena sumana ssangha ssamyan mano,
Mandhanaam druda bakthi rajju sahitham kruthva madithva thatha,
Somam kalpatharum suparva surabhim chintamanim dheematham,
Nithyananda sudham niranthara rama sowbhagya mathanvathe.

Prak punya chala marga darshitha sudha murthy prasanna shiva,
Soma sad guna sevitho mruga dhara poorna sthamo mochaka,
Chetha pushkara lakshitho bhavathi chedananda pado nidhi,
Pragalbhyena vijrimbhitha sumanasam vrithistada jaayathe.

Dharmo me chaduramdriga succharitha papam vinasam gatham,
Kama krodha madadhayo vigalitha kalaa suswawishkritha,
Gnananda mahoushadi suphalitha kaivalyanadhe sada,
Maanye manasa pundaeeka nagare raja vatamse sthithe.

Dhee yantrena vacho gatena, kavitha kuyo upa kulya kramai,
Raneethascha sadashivasya charitambhorasi divya amruthai.
Hrit kedara yuthascha bhakthi kalama saphalya mathanvathe,
Durbikshan mama sevakasya bhagavan viswesha bheethi krutha.

Papothpatha –vimochanaya ruchir aiswaryaya mrutyunjaya,
Stotra, dhyana nathi pradkshina, saparya alokana akarnane,
Jihwa, chittha, sirongri hastha nayana srothrairaham,
Mam agnapaya thannirupaya muhur mameva maa me avacha

Gambeerye pariswapadam dhanadruthi praakara uddhadguna,
Sthomaschaaptha balam dhanedriya chayo dwarani dehe stitha,
Vidhya vasthu samruddhi rithyakila samagri samethe sada,
Durgadhi priya deva mamaka mano durge nivasam kuru.

Maa gacha twa mithasthatho Gireesa bho mayyeva vasam kuru,
Swamin adhikaratha mama kamana kanthara seemanthare,
Varthanthe bahuso mruga madha jusho matsarya mohadaya,
Sthan hathva mrugaya vinodha ruchita labham cha samprapsyasi.

Kara Lagna Mruga Kareendra Bhango,
Gana Shardula vikkhandaosthu Janthu,
Giriso visadhakruthischa chetha Kuhare,
Pancha mukhosthi me kutho bhi

Chandha shaki sikhanvidai dwija varai samsevithe saswathe,
Sowkhya padini kkheda bedhini sudha sarai phalai dhherpithe
Chtha pakshi sikha manr tyaja vridha sanchara manyai ralam
Nithyam sankara pada padma pugali neede viharam kuru


Aakeerne nakha raji kaanthi vibhavai rudhyat sudha vaibhavai,
Radhouthepi cha padmaragha lalithe hamsa vrijairasrithe,
Nithyam bhakthi vadhoo ganaischa rahasi swecha viharam kuru
Sthithva manasa raja hamsa girija nathamgri soudhantharai.

Shambhu Dyana vasantha sangini hridayarame agajeernaschada,
Strastha bakthi lalataschchataa vilasitha pushpa pravalasritha,
Deepyanthe guna koraka japavacha pushpani sadvasana,
Gnananda sudha marantha lahari samvit phalabyunnathi.

Nithyananda rasalayam suramuni swanthambhu jathasrayam,
Swacham sad dwija sevitham kalupahrith sadvasana vishkrutham,
Shambhu dyana sarovaram vruja mano hamsaavathamsa sthiram,
Kim kshudralaya phalvala bramana sanjatha sramam prapsyasi.

Anandamrutha pooritha harapadambhoja lavalodhyatha,
Sthaiiryopagna mupethya bakthalathika sakhoupasakhonvitha,
Uchaiirmanasa kayamana patali makramya nishkalmasha,
Nithyabeeshta phalpradha bavathu me satkarma samvardhitha.

Sandharambha vijrumbitham shruthi shirasthananda raaadishtitham,
Saprema bramarabhirama masakruth sadvasana shobitham,
Bhogindrabharanam samastha sumana poojyam gunavshkrutham ,
Seve srigiri mallikarjuna mahalingam shivalingitham.

Bhringischa natanothkata kari madha grahi sphuran madhava,
Hladho nadayutho mahasitha vapu pancheshuna chaddhadha,
Satpaksha sumano vaneshu sa puna sakshan madheeye mano,
Rajeeve bramaradhipo viharatham srishailavasi vibhu.


Karunyamritha varshinam ghanavishad greeshmachidha karmatam,
Vidhya sasya phalodayaya sumana samsevya miccha krithim,
Nrithyadbhaktha maadrinilayam chanchajjata mandalam,
Shambho vanchathi neelakandhara sada twam me manaschataka.

Aakasena shikhi samastha phaninam nethra kalapi nathaa
Anugraahi pranavopadesa ninadai kekeethi yo geeyathe,
Syamam shaila samudbhavam ganaruchim drushtwa natantham mudha,
Vedanthopavane vihara rasikam tham neelakantam bhaje.

Sandhya dharma dinatyayo harikara gatha prabhoo thanka,
Dhyano varidha garjitham divipadam drishticchatas chancnala,
Bhakthanam parithosha bhashpa vithathir vrishtir mayuri shiva,
Yasminnujwala thandavam vijayathe tham neelakantam bhaje

Aadhyayamithi tejase sruthipade vedhyaya sadhyaya the,
Vidhyananthamayathmane trijagatha ssamrakskshanod yogine,
Dhyeyakhila yogibhi ssuraganai mayavine,
Samyak thandava sambramaya jatine seyam nathissabhave.

Nithyaya trigunatmane purajithe kathyayani sreyase
Sathyaadhi kudumbhine munimana pratyaksha chinmuthaye
Mayasrushta jagantrayaya sakalamnayantha sancharine
Sayam thandava sambramaya jatine seyam nathissambhave.

Nithyam swodhara poshanaya sakalan uddhishya vithasaya,
Vyartham paryatanam karomi bavath sevam na jane Vibho,
Majjanmanthara pushyapaka balatha sthvam ssarva sarvanthara
Sththshtisyeva hi thena vaa pasupathe the rakshaniyoaasyaham.

Eko varija bandhawa kshithi nabho vyaptham thamo mandalam,
Bithwa lochana gocharabhi bhavathi twam koti surya prabha,
Vedhya kinna bhavasyaho ghanatharam kee drug bhaven mathama,
Sthatsarva vyapaneeya me paupathe sakshat prasanno bhava.

Hamsa padmavanam samichchathi yadha neelambhudham chataka,
Koka kokanadha priyam prathi dinam chandram chakorasthadha,
Chetho vanchathi mamakam pasupathe chinmarga mrugyam vibho,
Gowrinadha bhavath padabjha yugalam kaivalya soukhya pradam.

Rodha sthoya hrutha sramena padhika sschaya, tharor vrishtitha,
Bheetha swastha gruham gruhasthamathithi deena prabhum dharmikam,
Dheepam santhamasaakulasscha shikhinam shheetha vruthastham thadha,
Chethassarva bhayapaham vruja sukham Shambho padambhoruham.

Ankolam nija beeja santhathi rayaskkantho soochika,
Sadhvi naija vibhum latha kshithiruham sindhussaridvallabham,
Prapnothiha yadha thadha pasupathe padara sindhu dwaiyam,
Chetho vruthi roopethya thishtathi sada saa bhakthirithyuchyathe.

Anandashrubhi ratha nethi pulakam nairmalyadha schadanam,
Vacha sankha mukhe sthidaischa jatara poorthi charithramruthai,
Rudrakshai rbhasithena deva vapusho raksham bavad bhavanaa paryankhe,
Vinivesya bakthi janani bhakthar bhakam rakshathi.

Marga varthitha paduka pasupathe rangasya koorchayuthe,
Gandoo shampoo nishechanam pura ripo divyabhishekaa yathe,
Kinchid bhakshitha maams sesha kabalam navyopaharayathe,
Bhakthi kim karoth yaho vana charo bhaktha vatam sayathe.


Vakshasthadanamathanthakasya katinapasmara sammardhanam,
Bhoobrith paryatanam namasthsura shira koteera samgarshanam,
Karbhedam mrudalasya thavaka pada dwandasya gowripathe,
Machchetho mani paduka viharanam Shambho sadaam angikuru.

Vakshasthadana sankhaya vichalitho vaiwaswatho nirjara,
Kotirojjwala rathna deepa kalika neeranjanam kurvathe.
Drushtwa mukthi vadhu sthanothi nibhruthaslesham bavani pathe,
Yacchedasthava pada padma bhajanam thasyeha kim durlabham.

Kreedartham srujami prapancha makhilam krredamruga sthe jana,
Yat karmacharitham maya cha bhavatha prethyai bhavatyeva that,
Shambho swasya kuthuhalasya karanam macheshtitham nischitham,
Tasmat mamaka rakshanam pasupathe karthavya meva twaya.

Bahuvidha parithosha bashpa poora,
Sphuta pulakamkitha charu bhoga bhumim,
Chirapada phalakamkshi sevyamanam,
Parama sada shiva bhavanam prapadye.


Amitha mudha amrutham muhoordhahanthim,
Vimala bhavadpada goshta mavasanthim,
Sadaya pasupathe supunya pakaam,
Mama paripalay bhakthi dhenu mkaam.

Jadatha pasutha kalankitha,.
Kutila charathwam cha naasthi mayi deva,
Asthi yadi Raja moule,
Bavathabharanasya naasmi kim pathram.


Aarahasi rahasi swathanthra budhya,
Varivasithum sulabha prasannamurthim,
Aganitha phaladhayaka prabhur me,
Jagat adhiko hridhi raja sekaarosthi.


Aarooda bakthi guna kunchitha bhava chapaa,
Yukthai ssivasmarana bana ganai ramoghai,
Nirjithya kilbisha ripoon vijayi sudeendra,
Saananda mavahathi susthira rajalakshmim.

Dhyananjanena samavekshya thama pradesham,
Bithwa maha balibhi reeswara nama manthrai,
Divyasritham bujaga bhooshana mudhvahanthi,
Ye padapadma miha thee shiva thee krithartha.

Bhootharatha mudha vahad apekshaya sri,
Bhoodara eva kimatha sumathe labhasva,
Kedara makalitha mukthi mahoushadeenam,
Padaravinda bhajanam parameshwarasya.

Aasa pasa klesa dur vasanaadhi,
Bhedho dyukthi divya gandhai ramandhai.
Aasa saatikasya paadara vindam,
Chetha petim vaasitham me tanothu.

Kalyaninam sarasa chithra gathim savegam,
Sarveingithagna managam dhruva lakashanadyam,
Chethosthuraga madhi roodya chara smarare,
Natha samastha jagatham vrushabahdhi rooda..

Bhakthir mahesa pada pushkara mavasanthi,
Kadambiniva kuruthe parithosha varsham,
Sampooritho bavathi sasya manas thataka,
Sthajjanma sasya makhilam saphalam cha nanyam.

Buddhi sthira bhavithu meeswarapada padma,
Sakthaa vadur virahaneeya sada smaranthi,
Sadbhavana smarana darshana keerthanadi,
Sammohitheva shiva mantra japena vinthe.

Sadupachara vidish vanubodhitham,
Savinayam suhrudham sadupashritham,
Mama samuddhara buddhi mimama prabho,
Varagunena navoda vadhoomiva.

Nithyam yogi mana ssaroja dhala samchara kshama stvath krama,
Ssambho thena kadhe katora yamarang vaksha kavata kshathi.
Atyantham mrudulam twadamgriyugalam haa me manaschintaya,
Tyethllochana gocharam kuru vibho hasthena samvahaye.

Eshyathyesha janim mano asya katinam tasmin nata neethi ma,
Drakshayai giri somni komalapada nyasa purabhyasitha,
Noched divya gruhanthareshu sumana sthaleshu vedyadishu,
Prayassathsu shila thaleshu natanam sambho kimartham Thava.

Kanchit kala muma mahesa bhavatha padaravindarchanai,
Kanchi dyana samadhibischa nathibni kanchit kadha karnanai,
Kanchit kanchit vekshanaischa nuthibhi kanchid dasa meedrisim,
Ya prapnodhi mudha twasarpitha manaa jivan sa muktha khalu.

Banasthwam , vrishabhastwam Ardha vapusha baryatwam,
Gonithwam sakkhitha mridhangavahatha chetyadhiroopam dhadhow,
Twat pade nayanarpanam cha kruthavan twad deha bhago hari,
Poojyat poojyatharasya eva hi na chet ko vaa tadanyo adhika.

Janana mruthi yuthanaam devathanaam,
Na bhavathi sukha lesa samsayo nasthi.
Ajani mamrutha roopam sambhameesam bhajanthe,
Ya eha paramasoukhyam the hi dhanya labhanthe.

Shiva thava paricharyaa sannidhanaaya gowrya,
Bhava mama guna dhurya budhi kanyam pradhaasthe,
Saka;a bhuvana bhandho sachidanana sindho,
Sadya hrudaya gehe sarvada samvasa twam.

Jaladhi madhna daksho naiva patala bhedi.
Na cha mrigayayam naïve lubdha praveena,
Asana kusuma bhoosha vastra mukhyam saparya,
Kadhaya Kadamaham Kalpaya mindu moule.

Pooja dravya samruddhayo virachitha poojam kadam kurmahe,
Pakshitwam na cha vaa kitithwa mapi na praptham maya dhurlabham,
Jane masthaka mangri pallavam mumajane na theham vibho,
Na gnatham pithamahena harina tatwena that roopina.

Asanam garalam phani kalapo,
Vasanam charma cha vahanam Mahoksha,
Mama dasyami kim kimasthi shambho,
Thava padambhuja bhakthimeva dehi.

Yadha krithambhonidhi sethu bandhana,
Karasthaladha drutha parvatha adhipa,
Bhavani the langitha padma sambhava,
Thada shivarcha sthava bhavanaa kshama.

Nathibhir nuthibhir stva meesa pooja,
Vidhibhir dhyana samadhibhir na thushta,
Dhanusha musalena chasmabhir vaa,
Vada they preethikaram thadha karomi.

Vachasa charitham vadami Shambho,
Raha mudyoga vidhasu thee aprasaktha,
Manasa ruthi meeswarasya seve,
Shirasa chaiva sadashivam namammi.

Adhya avidhya hridgatha nirgathasid,
Vidhya hrudhya hrudgatha twat prasadath,
Seve nithyam srikaram twatpadambujam,
Bhave mukther bhajanam raja moule.

Dhoorikruthani durithani dhuraksharani,
Daurbhagya dhukka dhurahamkruthi durvachamsi,
Saaram twadeeya charitham nidharaam pibantham,
Gowrisha mamiha samuddhara satkadaksha.

Soma kaladhara moulou,
Komala Ghana khandhara maha mahasi,
Swamini girijanathe,
Mamaka hrudhayam nirantharam ramatham.

Saa rasana , thee nayane, thaveva karou ,sa eva kritha kruthya,
Ysa ye you yoo bharge vadathikshethe sadarchitha smarathi..

Athi mrudulou mama charana vathi katinam thee mano Bhavaneesa,
Ithi vichikitsam santhyaja katha masseed girou thadha pravesa.

Dhairyankusena nibhrutham,
Rabhasa thakkrushya bhakthi srungalam,
Purahara charanalaane,
Hrudhya madhebham bhadhana chid yanthrai.

Pracharathyabhitha pragalbha vruthya,
Madhavanesha mana karee gariyaan,
Parigruhya nayeena bhakthi rajjwa,
Parama sthanupadam drudam nayamum.

Sarvalankara yuktham saralapadayutham sadhu vruttam suvarnam,
Sadbhi samasthuyamanam sarasa gunayutham lakshitham lakshanadyam,
Udyad bhoosha visesha mupa gatha vinayam dyotha manarth rekham,
Kalyanim deva gowri –priya mama kavitha kanyakam twam gruhana.

Idam the yuktham parama shiva karunya jaladhe,
Gathou thiryak roopam thava pada-shiro darshana dhiya,
Haribrahmanou thou divi bhuvi charanthou sramayuthou,
Kadam shambho sawamin kadhaya mama vedhyosi puratha.

Stothrenala maham pravachmi na mrusha deva virinchadaya,
Sthutyanam gananaprasanga samaye twam agra ganyam vidhoo.
Mahatmyagra vichaarana prakarane dhanathushasthomavath,
Dhoothaas twam vidhuruthhamotham phalam shambho bavat sevaka.

Ithi Sree Paramahamsa pari vrujacharya Srimat Sankaracharya virachitha
Shivananda lahari Samaptham.

Annapoorna stotram

Nithyaananda kari,Varaa abhya karee,
Soundarya rathnaakaree,
Nirddhotahakila ghora pavaanakaree,
Prathyaksha Maheswaree,
Praaleyachala vamsa pavavakaree,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree.

Naana rathna vichitra bhooshana karee,
Hemaambaradambaree,
Mukthaa haara vilamba maana vilasa,
Dwakshoja kumbaan dharee,
Kasmeera garu vasithaa ruchi karee,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Yogaanandakaree ripu kshyakaree,
Dharman artha nishtaakaree,
Chandrarkaanala bhasa maana laharee,
Trilokya rakshaa karee,
Sarvaiswarya samastha vaanchithakaree,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Kailaasaachala kandharaa laya karee,
Gowree , umaa sankaree,
Kaumaree nigamartha gochara karee,
Omkara beejaksharee,
Moksha dwaara kavata patana karee,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Drusyaa drusya vibhootha vahana karee,
Brhmaanda bhando dharee,
Leelaa nataka suthra kelana karee,
Vijnana deeptham guree,
Sree viswesa mana prasaadhana karee,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Urvee sarva janeswaree bhagawathee,
Maatha krupaa sagaree,
Venee neela samaana kunthala dharee,
Ananda dhaneswaree,
Sarvanandakaree bhayaa shubhakaree,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Aadhi kshaantha samastha varna nikaree,
Shabho tribhaava karee,
Kasmeeraa tripureswaree trilaharee,
Nithyaamakuree sarvaree,
Kamaa kamksha karee janodhaya karee,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Devee sarva vichitra rathna rachithaa,
Dakshayanee sundaree,
Vama swadu payodhara priyakaree,
Sownhagya maaheswaree,
Bhakthaabhishtakaree, sadaa shubhakaree,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Chandrakaanala koti koti sadrusaa,
Chandramsu bhimbaan dharee,
Chandrakaagni samaana kunthala dharee
Chandrarka varneshwaree,
Maala pustaka pasasangusa dharee,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Kshatrathraanakaree, mahaa bhayakaree,
Mthaa krupaa sagaree,
Sakshaan mokshakaree sadaa shiva karee,
Visweshwaree sridharee,
Daksha krundha karee niraa mayakaree,
Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee,
Mathaa Annapurneswaree

Annapurne sadaa purne,
Sankara praana vallabhe,
Jnana vairagya sidhyartham,
Bikshaa dehee cha parvathy.

Mathaa cha Parvathy Devi,
Pithaas cha Maheswara
Bandhawa Shiva Bhakatamscha,
Swadesho Bhuvana Trayam.

Listen Here

Saturday, December 19, 2009

Kanakadhara StotramThe Kanakadhara Stotra is composed by Adi Shankaracharya. One day he went for Bhiksha and visited the house of a poor Brahmin. Nothing was available in the house to offer. The Brahmin lady earnestly searched for some thing to give and at last she found an Amla fruit and offered it in the bowl of Sankaracarya. Sri Shankaracharya was deeply moved at the sincerity and devotion of the poverty stricken woman and immediately in an extempore way started imploring Goddess Lakshmi to be merciful towards this poor Brahmin lady to drive away her poverty. He recited twenty two slokas in praise of Goddess Lakshmi Who was pleased and appeared before Shankaracharya. Shankaracharya pleaded her to grant riches to the Brahmin lady.

Goddess Lakshmi said that the Brahmin lady did not qualify for any riches in this life as she did not to do any charities in her previous life. Shankaracharya replied that in this life she gave him Amla fruit with very great reverence in spite of her extreme poverty and this act of her alone is enough to shower riches on her. Hearing this Goddess Lakshmi was greatly moved and immensely pleased with the advocacy of the argument of Sri Shankaracharya, showered her with instant rain of golden Amla fruits. Shankaracharya while reciting the Kanakadhara Stotra extolled Lakshmi in all her eight qualifying manifestations (Asta Lakshmi).

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,
Mangalyadasthu mama mangala devathaya.

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,
Premathrapapranihithani gathagathani,
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram,
Akekara stiththa kaninika pashma nethram,
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala,
Kalyanamavahathu me kamalalayaya

Kalambudhaalithorasi kaida bhare,
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva,
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy,
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath,
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena,
Mayyapadetha mathara meekshanardham,
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham,
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi,
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham,
Indhivarodhara sahodharamidhiraya

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra,
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe,
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam,
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.

Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam,
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne,
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram,
Narayana pranayinee nayanambhuvaha.

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi,
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi,
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya,
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai.

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai,
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai,
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai,
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai.

Namosthu naleekha nibhananai,
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai,
Namosthu somamrutha sodharayai,
Namosthu narayana vallabhayai.

Namosthu hemambhuja peetikayai,
Namosthu bhoo mandala nayikayai,
Namosthu devathi dhaya prayai,
Namosthu Sarngayudha vallabhayai.

Namosthu devyai bhrugu nandanayai,
Namosthu vishnorurasi sthithayai,
Namosthu lakshmyai kamalalayai,
Namosthu dhamodhra vallabhayai.

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai,
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai,
Namosthu devadhibhir archithayai,
Namosthu nandhathmaja vallabhayai.

Sampath karaani sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi,
Twad vandanani dhuritha haranodhythani,
Mamev matharanisam kalayanthu manye.

Yath Kadaksha samupasana vidhi,
Sevakasya sakalartha sapadha,
Santhanodhi vachananga manasai,
Twaam murari hridayeswareem bhaje

Sarasija nilaye saroja hasthe,
Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe,
Bhagavathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta,
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim,
Prathar namami jagathaam janani masesha,
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.

Kamale Kamalaksha vallabhe twam,
Karuna poora tharingithaira pangai,
Avalokaya mamakinchananam,
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham,
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam,
Gunadhika guruthara bhagya bhagina,
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo.

LISTEN HERE

Bhaja Govindam way to Jnana, Bhakthi and Mukthi Marga

Bhaja Govindam(Praise/Seek Govinda) also known as Moha Mudgara (Hammer [to shatter] illusion) is a popular 8th century Hindu devotional composition in Sanskrit attributed to Adi Shankaracharya. This work of Adi Shankara underscores the view that devotion (Bhakti) to God, Govinda, is a vastly important part of general spirituality, as emphasised by Bhakti Yoga and the Bhakti movement. This work is generally considered a good summary of Advaita Vedanta.

In this prayer, Adi Shankaracharya emphasizes the importance of devotion for God as a means to spiritual development and to liberation from the cycle of birth and death. The prayer leaves one in no doubt that the renunciation of our egotistical differences and surrender to God makes for salvation. Many scholars hold that this composition encapsulates with both brevity and simplicity the substance of all Vedantic thought found in whatever other works that Adi Shankaracharya wrote:

The refrain "Bhaja Govindam" which defines the composition and gives it its name invokes the almighty in the aspect of Vishnu; it is therefore very popular not only with Sri Adi Shankaracharya's immediate followers, the Smarthas, but also with Vaishnavas and others.

This timeless composition is a reminder that the author, Adi Shankaracharya, who is often regarded as a stalwart advocate of the Jnana Marga (Jnana Yoga) or the "Path of Knowledge" to attain Mukti, yielded to none in appreciating, indeed enjoining the Bhakti Marga (Bhakti Yoga) or the "Path of Faith/Devotion" to the same goal.

Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

Sampraapthe sannihithe kaale(2)
Nahi nahi rakshathi dhugrunnyakarane
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

Naree sthana bhara nabee dhesam
Dhrushtwa maaga mohaavesam (naree)
Ethan maamsavathaathi vikaaram (2)
Manassi vichinthaya vaaram vaaram
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

Nalinee dhala gatha jala mathi tharalam
Thathwa jeevitham athishaya chapalam (nalinee)
Vidhi vyadhyabi maana grastham (2)
Lokam shoka hatham chasamastham
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

Baala sthaaval creeda sathaa
Karuna sthaaval tharunee sathaa(baala)
Vridha sthaaval chinthaa sathaa (2)
Parame brahmani kopina sathaa
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

Jahalee mundee lumchitha keshaa
Kashaayaambara bahu krutha vesha (jahalee)
Paschyanabhichana paschyathi mooda
Udhara nimitham bahu krutha vesham
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

Punarabhi jananam punarabhi maranam
Punarabhi jananee jahare shayanam (punarabhi)
Iha samsaare bahu dhusthaare (2)
Kripayaa paare paahi muraare
Bhaja govindam bhaja govindam
Govindam bhaja moodamathe

LISTEN HERE

Friday, December 18, 2009

Jyotih Peetha, Badarikashrama
UTTARAMNAYA SHRI JYOTISH PEETHAM (ATHARVA VEDA-NORTHEN MONASTRY) LOCATED AT BADRI, UTTARAKHAND.THE FIRST SHANKAR ACHARYA OF JYOTEESH PITH WAS SWAMI TOTAKA ACHARYA AND PRESENT SHANKARACHARYA IS SWAMI SWARUPANAND SARASVATI.

Jyotirmath ( ज्योतिर मठ ), also called Jyotir Math and Joshimath( जोशी मठ ), is a city and a municipal board in Chamoli District in the Indian state of Uttarakhand. It is home to one of the four cardinal pīthas established by Adi Shankara. Adi Shankara established Badrinath as a pilgrimage site in the ninth century.

Shankara discovered the image of Badrinarayan in the Alaknanda River and enshrined it in a cave near the Tapt Kund hot springs.In the sixteenth century, the king of Garhwal moved the murti to the present temple.The temple has undergone several major renovations, due to age and damage by avalanche.In the seventeenth century, the kings of Garhwal expanded the temple.Pilgrimage centre of great importance is this group of 16 temples enroute to Ranikhet and close to the confluence at Karan Prayag. The main temple is dedicated to Narayan and has a raised platform in the pyramidal form. Within the temple, a black stone idol is installed. It is believed that these temples, dating to the Gupta age, were sanctioned by Adi Shankaracharya who wanted to spread the tenets of Hinduism to every remote corner of the country. Badrinath temple, sometimes called Badrinarayan temple, sits on the Alaknanda river, in the hill town of Badrinath in Uttarakhand state in India. Widely considered one of the holiest Hindu temples, the temple has been dedicated to Lord Vishnu. The temple and town number among the four Char Dham pilgrimage sites as well as one of the 108 Divya Desams, holy shrines for Vaishnavites. The temple opens only six months every year (between the end of April and the beginning of November), due to extreme weather conditions in the Himalayan region.

Devotees worship several murtis in the temple, the most important a one meter tall statue of Vishnu as Lord Badrinarayan made of black Saligram stone. Many Hindus consider the statue one of eight swayam vyakta keshtras, or self-manifested statues of Vishnu.The murti depicts Vishnu sitting in meditative posture, rather than His far more typical reclining pose. In November each year, when the town of Badrinath closes, devotees move the image to nearby Jyotirmath. Located in the in the Nanda Devi Biosphere Reserve of the Himalayan mountains, the temple benefits from the grandeur of that majestic mountain range. Adi Shankara, the founder of Advaita Vedanta around 800 C.E., designated the site as a holy pilgrimage site.

Shanka's Last Service to his Mother Aryamba in her last BreathMeanwhile Shankara felt that the end of his old mother Aryamba was nearing. Accordingly he returned to Kalati. When Shankara came to know that she was to die shortly, he offered ‘Shiva Bhujanga Stotra’ and ‘Vishnu Stotra’ which have a power to save the soul, and prayed that she might die peacefully and attain heavenly abode.Shankara’s mother died. Her body was to be cremated. But none of Shankara’s relatives came forward to help. A monk cannot perform the funeral rites of anyone, not even of his parents. Still Shankaracharya felt, is it not a sacred duty to perform the funeral rites of the dead when required to? Shankara had to carry" the body himself with great difficulty to the burning place and light up the pyre. By doing this last service to his mother, he felt gratified.